Onsdag27. novemberDagsordenReferat
Onsdag30. oktoberDagsordenReferat
Onsdag 18. septemberDagsorden Referat 
Onsdag21. august Dagsorden Referat 
Onsdag 12. juni Dagsorden Referat 
Onsdag 15. maj Dagsorden Referat 
Onsdag17. april Dagsorden Referat 
Onsdag 6. marts Dagsorden Referat 
Onsdag 17. januar Dagsorden Referat